Regulamin półmaratonu i biegu na 10km IZER Mała i Wielka Pętla

Aby wziąć udział w tym popularnym wydarzeniu, należy być przygotowanym i zapoznać się z niniejszym regulaminem. Powinieneś także znać swoje osobiste ograniczenia i schorzenia, które mogą całkowicie uniemożliwić Ci bieganie w maratonach.
Istnieje wiele zasad, których muszą przestrzegać biegacze, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i przyjemność.
Zasady te mają na celu ochronę biegaczy przed wszelkimi zagrożeniami. Przepisy te pomagają również zminimalizować skargi ze strony innych uczestników.

Regulamin biegu IZER Mała i Wielka Pętla

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Bieg IZER Mała i Wielka Pętla to wydarzenie sportowe, którego celem jest popularyzacja biegania oraz integracja i zabawa dla uczestników.
  1.2. Organizatorem biegu jest IZER.
  1.3. Start i meta biegu odbędą się na ulicy Izerskiej w Warszawie.
  1.4. Bieg odbędzie się w dniu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej wydarzenia.
  1.5. Bieg jest organizowany na dystansach 10km i 21km.
  1.6. Udział w biegu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność.
  1.7. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek przestrzegać regulaminu oraz poleceń organizatorów.
  1.8. Organizatorzy biegu zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy i regulaminu w każdym momencie, jeśli wymagają tego okoliczności.
 2. Zapisy i opłaty
  2.1. Zapisy na bieg odbywają się przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej wydarzenia.
  2.2. W formularzu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybrany dystans.
  2.3. Koszt udziału w biegu na dystansie 10km wynosi 50 zł, a na dystansie 21km wynosi 80 zł.
  2.4. Opłatę za udział w biegu należy dokonać w ciągu 7 dni od złożenia formularza, inaczej rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
  2.5. Opłatę można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia, korzystając z płatności elektronicznych.
 3. Zasady biegu
  3.1. Bieg odbywa się na ulicach miasta, zgodnie z wyznaczoną trasą.
  3.2. Uczestnicy biegu mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz poleceń policji i służb porządkowych.
  3.3. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zachować czystość i porządek na trasie i w strefach dla uczestników.
  3.4. Uczestnicy biegu muszą posiadać widoczny numer startowy, który otrzymają przed biegiem.
  3.5. Organizatorzy biegu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który łamie regulamin biegu.
 4. Odpowiedzialność
  4.1. Każdy uczestnik biegu bierze udział na własną odpowiedzialność.
  4.2. Organizatorzy biegu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników biegu innym uczestnikom lub osobom trzecim.
  4.3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Nagrody
  5.1. Każdy uczestnik biegu, który ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia biegu.
  5.2. Trzech najszybszych zawodników na każdym z dystansów otrzyma nagrody finansowe oraz pamiątkowe trofea.
  5.3. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie do 14 dni od zakończenia biegu.
 6. Polityka prywatności
  6.1. Dane osobowe uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności organizatora.
  6.2. Dane osobowe uczestników biegu są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z organizacją biegu i nie są udostępniane osobom trzecim.
 7. Postanowienia końcowe
  7.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zasad udziału w biegu IZER Mała i Wielka Pętla.
  7.2. Organizatorzy biegu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie.
  7.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z udziałem w biegu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.